messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายธนกร พรรื่นเริง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 063-6297199
นายวัง สาริคา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-0588901
นายบุญมี วรรณมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-4454868
นายวุฒิชัย ทาเงิน
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-6154856
account_box สภา อบต.
นายสกล บุญสาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-4191852
นายจิตรกร บุตรโคตร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9546542
นายศรรัก จำใบรักษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 061-8383446
นายพัฒนพงศ์ ระหว่างบ้าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
โทร : 062-2011997
นายสมนึก สาริคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
โทร : 061-0690658
นายสมพงษ์ เอี่ยมใส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
โทร : 062-9925729
นายศรรัก จำใบรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
โทร : 061-8383446
นายโสภา สาจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
โทร : 089-0319008
นางสาวน้อย นันธิจารย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
โทร : 098-3491643
นางรัศมี ไชยรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
โทร : 086-0246907
นายสมบัติ กองแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
โทร : 099-4734736
นายสกล บุญสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
โทร : 089-4191852
account_box ฝ่ายข้าราชการประจำ
นายจิตรกร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9546542
นายสุรวุฒิ นามจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-8615246
นางจินตนาภรณ์ ระหว่างบ้าน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0986395783
นางนวลนภา ไชยทะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 063-7437010
นายธีระศักดิ์ เมืองสอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-9740244
นายสมพร สุริยะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-2406868
นางสาวณัฏฐิญา ครองยุติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-1095342
account_box ตรวจสอบภายใน
นางสาวศิวนาถ สาริคา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
โทร : 083-3325340
account_box สำนักปลัด
นายจิตรกร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
โทร : 0819546542
นายสุรวุฒิ นามจันทร์
รองปลัด อบต.
โทร : 091-8615246
นางจินตนาภรณ์ ระหว่างบ้าน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-1255492
นายประภาส ธงไชย
นิติกร ชำนาญการ
โทร : 086-2537899
นางศศิธร ศรีเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
โทร : 098-1255492
นางสาวจุรีรัตน์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 098-5862032
นางสาวประพรพิม สุวรรณศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0617658336
นายวีระชัย เมืองสอง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 088-7424016
นายอภิสร วุฒิพงษ์เดชา
พนักงานทั่วไป
โทร : 061-1309180
account_box กองคลัง
นางนวลนภา ไชยทะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 063-7437010
นางปริศดา ยอดยิ่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 086-2214191
นายบัญชา พรพินิสกุลทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
โทร : 061-2165392
นางสาววราภรณ์ อาษาสร้อย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
โทร : 097-0236254
นางสาวทัศนีย์ ศรีจันทร์โท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 098-0962178
นางสาวพรรณนิพา คะเณวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-0198771
นางกาญจนา กุลชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 098-1310600
account_box กองช่าง
นายธีระศักดิ์ เมืองสอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-9740244
นายพรชัย จันทะนพ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 080-7612711
นางสาวรจนา สงเคราะห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-1642937
นายอนันต์ มิ่งมิตรวัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 080-7314734
นางสาวโสธรินทร์ ตรีสูนย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-6580414
นายจำลอง จาระบับ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 063-8768479
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสมพร สุริยะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-2406868
นางนพาภรณ์ ปิ่นใจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร : 093-3203678
นางยา ศรีปากดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 097-3466918
นางดารุณี พันธุ์เพชร
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 095-6625896
นางกฤติมา ทันแล้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 088-3171809
นางสาวไพจิตร ทองบ่อ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 095-1690946
นางทัศนา ไชยกาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-3298143
นางสาวพวงเพชร อุ่นอก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-3909068
นางประกาศ บุตรพรหม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร : 087-8645671
นางสาวจตุรพร สีใส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-4898408
นางวัชรีวรรณ กองแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-2254718
นางสาวปวีณา หล้าพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062-07433455
นางสาวกุลนิดา งาตา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 094-6498783
นางสาวศศิมาภรณ์ ไชยบุบผา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 082-8608042
นางสาววิภาริน โคตรชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-6596361
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวณัฏฐิญา ครองยุติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-1095342
นางสาวมัณฑณา ขุมเงิน
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 086-1334089
นางสาวชไมพร สอนเทพา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 086-4762064
account_box งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอก กรเอก ศรีหาญ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร : 083-2263992
นายทวี ผิวนวล
พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ
โทร : 099-0695315
นายณรงค์ฤทธิ์ นันธิจารย์
พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ
โทร : 093-0509615
นายรัตน์ พาจร
พนักงานจ้างเหมากู้ชีพ
โทร : 080-8149348
นายเอนก ไชยวัน
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 093-4848037
นายวัยรักษ์ ไชยการ
พนักงานขับรถกู้ชีพ
โทร : 083-6436102

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง