messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ภาพสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา
ตำบลโพนสูงตั้งเมื่อปี พ.ศ.2401 มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดนครนายก โดยมีพ่อหมื่นชำนิ พ่อหมื่นชำนะ และพ่อปลัดกอง เป็นผู้นำในการจัดตั้งถิ่นฐานครั้งแรก ต่อมาประชาชนในละแวกใกล้เคียงก็ได้อพยพถิ่นฐานเข้ามาอยู่ด้วยกันและแบ่งการปกครองเป็น 30 หมู่บ้าน จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าในหมู่บ้านบอกว่า ในอดีตตำบลบ้านถ่อน ตำบลคำสะอาด ตำบลบ้านต้าย และตำบลสว่างแดนดิน บางส่วนจะขึ้นกับตำบลโพนสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้ว่าตำบลโพนสูงเคยมีอาณาเขตกว้างขวางและเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอสว่างแดนดิน ปี พ.ศ.2539 ตำบลโพนสูง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง