องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายจิตรกร บุตรโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9546542
นายสุรวุฒิ นามจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-8615246
นางศศิธร ศรีเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-1255492
นางนวลนภา ไชยทะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 063-7437010
นายธีระศักดิ์ เมืองสอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-9740244
นายสมพร สุริยะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-2406868
นางสาวณัฏฐิญา ครองยุติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-1095342