องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นายสุรวุฒิ นามจันทร์
รองปลัด อบต.
โทร : 091-8615246
นางศศิธร ศรีเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-1255492
นางจินตนาภรณ์ ระหว่างบ้าน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 098-6395783
นายประภาส ธงไชย
นิติกร ชำนาญการ
โทร : 086-2537899
นางศศิธร ศรีเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
โทร : 098-1255492
นางสาวจุรีรัตน์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 098-5862032
นางสาวประพรพิม สุวรรณศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0617658336
นายวีระชัย เมืองสอง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 088-7424016
นายอภิสร วุฒิพงษ์เดชา
พนักงานทั่วไป
โทร : 061-1309180