messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงต้อง หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำชน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำชน หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบก หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง 4 โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ทรายอะเบท และ นำ้ยาพ่นยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอชข.ที ขนาดบรรจุกล่อง 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.โพนสูง จำนวน 4 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตอบต.โพนสูง 4 แห่ง ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2-2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการงานจัดทำตรายาง หน่วยงานสำนักปลัดฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลโพนสูง หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ ศูนย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ โรงเรียน ช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุงานประปา) เพื่อใช้ซ่อมระบบประปาภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านค้อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ ศูนย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ โรงเรียน ช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 (วัดธาตุโพนค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed จ้างลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed จ้างลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านคำบก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed ลงหินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 177
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 5 (หนองสรวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง บรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ โรงเรียน ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำบก หมู่ที่ 8 (เส้นที่ 2) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลโพนสูง ทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 226
1 - 33 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง