ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ทรายอะเบท และ นำ้ยาพ่นยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง