ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง