ชื่อเรื่อง : จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง