ชื่อเรื่อง : จ้างจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง